Life on Earth through the eyes of its inhabitans

Ouagadougou

...